Regulamin sklepu

Określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

ZWROTÓW MOŻNA DOKONYWAĆ Z POMOCĄ SERWISU SZYBKIEZWROTY.PL

(Zwrot jest na koszt klienta)

 1. Bon towarowy – informacja elektroniczna w postaci indywidualnego kodu, stanowiąca bon towarowy, oferowany w Sklepie.
  2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
  3. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
  4. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.
  5. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
  6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadająca dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.)
  7. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin.
  9. Sklep – sklep internetowy Piumo prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.piumo.pl.
  10. Sprzedawca – LOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290682 , NIP 5472078236, numer REGON 24075701300000, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł z siedzibą w Bielsko Białej, ul. Wapienicka 20 (43-382).
 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 2. a) w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru,
  b) w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
  c) od dnia zawarcia umowy – dla umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
  7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  11. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę ok. 20 zł.
  12. Kupujący uprzywilejowany może zdecydować aby częściowy zwrot płatności, o którym mowa w ust. 6 został zrealizowany przez udostępnienie przez Sprzedawcę Kupującemu uprzywilejowanemu możliwości zwrotu towaru za pośrednictwem serwisu www.szybkiezwroty.pl bez konieczności dokonywania płatności w ramach tego serwisu. W przypadku skorzystania przez Kupującego uprzywilejowanego z tej możliwości kwota, którą Kupujący uprzywilejowany musiałby ponieść standardowo za wysłanie towaru za pośrednictwem ww. serwisu obniży kwotę, którą Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu uprzywilejowanemu w związku ze zwrotem. Skorzystanie z tej możliwości jest całkowicie dobrowolne. Udostępnienie takiej opcji ma na celu uproszczenie procesu zwrotu towaru.
  14. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. żądania przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Kupujący uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
LOMAN Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 20
43-382 Bielsko-Biała
anna@loman.pl

Ta strona korzysta z plików cookie..

.. aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Dbamy o to, aby Twoje dane były bezpieczne. Przygotowaliśmy w tym celu Regulamin oraz Politykę prywatności – prosimy o zapoznanie się z nimi.

Prosimy o potwierdzenie, czy akceptujesz postanowienia wymienionych dokumentów. Możesz również odrzucić śledzenie, aby odwiedzać naszą witrynę bez żadnych danych przesyłanych do usług stron trzecich.