Najważniejsze informacje o regulaminie i naszym sklepie

Wiemy, że czytanie regulaminów nie jest pasjonującym zajęciem, zatem aby ułatwić Ci dotarcie do najważniejszych informacji o naszym sklepie i zasadach korzystania z niego, przygotowaliśmy ich zbiorcze podsumowanie:

 1. Właścicielem sklepu jest spółka LOMAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Bielsku-Białej.
 2. Możesz kontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej (sklep@loman.pl), poczty tradycyjnej (ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała) lub telefonicznie (+48 781 777 080).
 3. W celu zwiększenia wygody zakupów w naszym sklepie zachęcamy Cię do utworzenia konta, natomiast nie jest ono obowiązkowe. Niezależnie, utworzone konto możesz usunąć w każdym czasie.
 4. Wszelkie informacje o towarach dostępnych w sklepie oraz możliwe sposoby płatności i dostawy będą wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia w toku składania zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia konieczne jest jego opłacenie (zamówienie nieopłacone może zostać anulowane).
 6. Zakupiony towar powinien dotrzeć do Ciebie w nienaruszonym stanie. Jeżeli paczka towaru jest uszkodzona, powinieneś spisać protokół uszkodzenia i niezwłocznie skontaktować się z nami.
 7. Zakupiony towar możesz zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia. Pieniądze za towar zwrócimy Ci najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru lub dowodu jego odesłania.
 8. Jeżeli towar dotrze do Ciebie uszkodzony, wybrakowany lub w inny sposób niezgody z umową sprzedaży, możesz złożyć dotyczącą go reklamację (prosimy o składanie reklamacji drogą mailową). Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Towary odsyłane w ramach zwrotów i reklamacji prosimy odsyłać pod adres: ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała.
 10. W razie problemów z kontem przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji (prosimy o ich składanie drogą mailową). Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Aby umożliwić Ci korzystanie ze sklepu oraz realizować złożone przez Ciebie zamówienia przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegółowe informacje na ten temat odnajdziesz w naszej Polityce prywatności: https://www.loman.pl/polityka-prywatnosci/.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub zakupów w naszym sklepie, skontaktuj się z nami!

Życzymy udanych zakupów!

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „LOMAN” działającego pod adresem internetowym www.loman.pl (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Właścicielem Sklepu jest spółka LOMAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Bielsku-Białej (adres siedziby: ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290682, posiadająca NIP: 5472078236, numer REGON: 24075701300000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej: „Sprzedawca”).
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1) poczty elektronicznej pod adresem: sklep@loman.pl;
  2) poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała;
  3) telefonu pod numerem: +48 781 777 080.
 5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
  1) prowadzi sprzedaż Towarów, które mogą być nabywane przez Kupujących;
  2) dostarcza Użytkownikom Usługę Konta.
 6. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
1) Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
2) Karta podarunkowa – dokument w postaci elektronicznej, który może nabyć Kupujący, a następnie wykorzystać go do nabycia Towaru;
3) Klient – Użytkownik lub Kupujący;
4) Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
5) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6) Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów;
7) Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
8) Niezgodność – rozumie się przez to:

9) Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;
10) Posiadacz – termin zdefiniowany w § 12 ust. 3 Regulaminu;
11) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
12) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
13) Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
14) Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
15) Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności odzież;
16) Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta lub Umowa sprzedaży;
17) Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieopłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
18) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;
19) Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika;
20) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
21) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
22) Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
23) Zamówienie – termin zdefiniowany w § 6 ust. 4 Regulaminu.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  1) połączenie z siecią Internet;
  2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 4. Kupujący może nabywać Towary zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.

§ 5. Umowa o dostarczanie Usługi Konta

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1) wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie wpisać w znajdującym się na niej formularzu następujące dane:
  a) imię i nazwisko;
  b) opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
  c) adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
  d) numer telefonu;
  e) adres poczty elektronicznej;
  2) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień;
  3) potwierdzić rejestrację.
 2. Potwierdzenie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji „Zarejestruj się”.
 4. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności:
  1) przechowywać swoje dane osobowe;
  2) składać Zamówienia oraz przeglądać złożone Zamówienia.
 5. Sprzedawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej aktualizacji.
 6. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa Sprzedawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Sprzedawca nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania Sprzedawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Niezależnie od postanowień ust. 7-8 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 9. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 10. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, Sprzedawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia popełnianiu dalszy naruszeń przez Użytkownika.
 11. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 6. Umowa sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1) wejść na stronę internetową Sklepu;
  2) wejść w zakładkę wybranego Towaru i kliknąć opcję „dodaj do koszyka”;
  3) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „przejdź do płatności”;
  4) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
  a) imię i nazwisko;
  b) opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
  c) adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj) lub adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania/ prowadzenia działalności gospodarczej);
  d) numer telefonu;
  e) adres poczty elektronicznej;
  f) sposób dostawy;
  g) sposób płatności;
  5) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień;
  6) kliknąć opcję „kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Towar zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Towaru:
  1) przesyłka kurierska;
  2) dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost.
 3. Płatności za Towar, Kupujący może dokonać:
  1) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2) przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności tPay;
  3) gotówką przy odbiorze Produktu dostarczonego przez kuriera.
 4. Kliknięcie przez Kupującego opcji „kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Towaru (dalej: „Zamówienie”).
 5. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia oraz przekazania do realizacji na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 6 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Towar przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 3 (trzech) dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.

§ 7. Dostarczenie Towarów

 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych państw wskazanych w Sklepie. Jeżeli państwo docelowe nie jest wskazane w Sklepie, koszt wysyłki do niego jest ustalany indywidualnie.
 2. W przypadku wysyłki do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat: (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310).
 3. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący, uiszczając je równocześnie z zapłatą ceny za Towar. Koszt wysyłki wynosi 20 zł.
 4. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Zamówienia były realizowane w jak najkrótszym terminie.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z dotyczącą go Umową sprzedaży.
 6. Towar dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 7. Jeżeli Towar jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Towar w jego obecności. Jeśli paczka Towaru jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej.
 5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:
  1) elektronicznej;
  2) papierowej.
 6. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1) imię i nazwisko Kupującego;
  2) adres poczty elektronicznej;
  3) adres do korespondencji;
  4) wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  5) wskazanie Towaru, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  6) numer Zamówienia;
  7) data złożenia Zamówienia;
  8) kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
 7. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Towarem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.
 8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Towar Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Odesłanie Towaru standardowego powinno nastąpić pod adres:

LOMAN sp. z o.o.
ul. Wapienicka 20
43-382 Bielsko-Biała

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 3. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Towar dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 9.
 5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:
  1) naprawy Towaru albo
  2) wymiany Towaru.
 6. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko Kupującego;
  2) adres poczty elektronicznej;
  3) numer Zamówienia;
  4) datę dostarczenia Towaru;
  5) opis ujawnionej Niezgodności;
  6) żądanie naprawy albo wymiany Towaru.
 8. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:
  1) naprawy Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru;
  2) wymiany Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru;
  – jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
 9. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:
  1) uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;
  2) uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej;
  3) odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  4) odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 11. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 12. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 13. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt.
 14. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 15. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 12-13 powyżej;
  3) Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4) Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 16. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 17. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:
  1) imię i nazwisko Kupującego;
  2) adres poczty elektronicznej;
  3) numer Zamówienia;
  4) datę dostarczenia Towaru;
  5) opis ujawnionej Niezgodności;
  6) wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 15 powyżej;
  7) oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 19. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 20. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod następujący adres:

LOMAN sp. z o.o.
ul. Wapienicka 20
43-382 Bielsko-Biała

 1. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10. Reklamacje dotyczące Usługi Konta

 1. Postanowienia niniejszego § 10 dotyczą wyłącznie:
  1) Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  2) Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta.
 2. Dostarczana Użytkownikowi przez Sprzedawcę Usługa Konta musi być zgodny z Umową o dostarczanie Usługi Konta przez cały okres dostarczania Usługi Konta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność ujawnioną w okresie dostarczania Usługi Konta.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Użytkownik może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta.
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko Użytkownika;
  2) adres poczty elektronicznej;
  3) opis ujawnionej Niezgodności;
  4) żądanie doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, w której:
  1) uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta;
  2) odmawia doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  3) odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Usługa Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając charakter Usługi Konta oraz cel, w jakim jest ona wykorzystywana. Planowany termin doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Użytkownik może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1) doprowadzenie do zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2) Sprzedawca nie doprowadził Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta zgodnie z ust. 10 powyżej;
  3) Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Usługę Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta;
  4) Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta;
  5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 13. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1) imię i nazwisko Użytkownika;
  2) adres poczty elektronicznej;
  3) datę dostarczenia Usługi Konta;
  4) opis ujawnionej Niezgodności;
  5) wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  6) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 14. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 15. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Kupujący jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Usługi Konta i udostępniania jej osobom trzecim.

§ 11. Karty podarunkowe

 1. Nabycie przez Karty podarunkowej wymaga dokonania przez Kupującego takich samych czynności, jak nabycie Produktu. Nabyta przez Karta podarunkowa dostarcza jest Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej, niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego.
 2. Karta podarunkowa wydawana jest na okaziciela i nie zawiera żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby uprawnionej do jej wykorzystania.
 3. Sprzedawca akceptuje korzystanie z Karty podarunkowej przez Kupującego albo inną osobę, której Kupujący udostępni Kartę podarunkową. Osoba korzystająca z Karty podarunkowej (niezależnie do tego, czy jest Kupującym), zwana jest dalej „Posiadaczem”.
 4. Posiadacz może wykorzystać Kartę podarunkową wyłącznie jednorazowo, podczas pojedynczej transakcji obejmującej zapłatę za Produkt nabywany przez Posiadacza w Sklepie.
 5. Wykorzystanie Karty podarunkowej w Sklepie polega na wpisaniu kodu umieszonego na Karcie podarunkowej w dedykowanym polu formularza Zamówienia podczas transakcji dokonywanej w Sklepie.
 6. Posiadacz składający Zamówienie z wykorzystaniem Karty podarunkowej zobowiązany jest podać w formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej podany podczas nabycia Karty podarunkowej.
 7. W przypadku gdy wartość Karty podarunkowej:
  1) jest niższa niż wartość transakcji dokonywanej z wykorzystaniem Karty podarunkowej – Posiadacz jest zobowiązany do pokrycia różnicy między wartością Karty podarunkowej a wartością transakcji uiszczając stosowną sumę pieniężną za pomocą dostępnych metod płatności;
  2) jest wyższa niż wartość transakcji dokonywanej z wykorzystaniem Karty podarunkowej – Posiadaczowi nie przysługuje zwrot różnicy między wartością dokonywanej transakcji a wartością Karty podarunkowej.
 8. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana podczas transakcji dokonanej nie później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jej nabycia. W przypadku niewykorzystania Karty podarunkowej w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Karta podarunkowa traci ważność i nie może być wykorzystana do nabycia Towaru.
 9. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub części.
 10. Do umowy, której przedmiotem jest nabycie Karty podarunkowej, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Umowy sprzedaży.

§ 12. Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  1) nazwa Sklepu;
  2) logo Sklepu;
  3) zdjęcia i opisy Towarów;
  4) zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych
 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.loman.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 14. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 14 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 15. Zmiana Usługi Konta

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
  1) konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
  2) podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  3) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.
 2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
 3. Sprzedawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:
  1) właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
  2) prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.
 5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.
 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 16. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  2) rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 27.02.2023 r.

Ta strona korzysta z plików cookie..

.. aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Dbamy o to, aby Twoje dane były bezpieczne. Przygotowaliśmy w tym celu Regulamin oraz Politykę prywatności – prosimy o zapoznanie się z nimi.

Prosimy o potwierdzenie, czy akceptujesz postanowienia wymienionych dokumentów. Możesz również odrzucić śledzenie, aby odwiedzać naszą witrynę bez żadnych danych przesyłanych do usług stron trzecich.