określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży między przedsiębiorcami poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy i Sklepie

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – dnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
2. Kupujący – podmiot niebędący Konsumentem.
3. Konto przedsiębiorcy – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta przedsiębiorcy w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.
4. Regulamin – niniejszy regulamin.
5. Sklep – sklep internetowy Loman prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.loman.pl.
6. Sprzedawca –  LOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290682 , NIP 5472078236, numer REGON 24075701300000, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł z siedzibą w Bielsko Białej, ul. Wapienicka 20 (43-382).

§ 2 Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy: LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała.
2. Adres e-mail: anna@loman.pl
3. Telefon: +48 33 812 62 94
4. Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący właściwa dla tego typu połączeń. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności o taryfy operatora Kupującego.

§ 3 Złożenie zamówienia

1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry (np. rozmiar).
2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto przedsiębiorcy, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.

§ 4 Koszt zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia.
3. W przypadku, gdy zamówienie może się wiązać z dodatkowymi, innymi niż wskazane w ust. 1, opłatami po stronie Kupującego spoza Polski, informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie.

§ 5 Płatności

1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:

a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) oraz b), za zamówienie powinien zapłacić w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b. do paczkomatów InPost,
c. drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak Sprzedawca dokłada starań, aby zamówienia były realizowane w jak najkrótszym terminie.
3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 5.
4. W przypadku, gdy na zamówienie składa się kilka produktów, termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
5. W przypadku, gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
6. Kraje, do których możliwe jest dostarczenie zakupionych w Sklepie towarów wskazane są w Sklepie.

§ 7 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy Kupującemu.
3. Kupujący ma możliwość:
a. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
b. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
4. Sprzedawca prosi, aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną na adres anna@loman.pl lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.
Istnieje również możliwość wypełnienia formularza reklamacyjnego.
5. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi, w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany, dostarczyć wadliwy towar na adres LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała.
6. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne i (w przypadku płatności kartą lub przelewem) dane bankowe Kupującego.
7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres  anna@loman.pl.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

– umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
– prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
c. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. żądania przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Wymogi techniczne

1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
2. Każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
3. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym (podmiotem niebędącym konsumentem) sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
5. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim, niemieckim lub angielskim – w zależności od wyboru Kupującego.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
7. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu.

Ta strona korzysta z plików cookie..

.. aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Dbamy o to, aby Twoje dane były bezpieczne. Przygotowaliśmy w tym celu Regulamin oraz Politykę prywatności – prosimy o zapoznanie się z nimi.

Prosimy o potwierdzenie, czy akceptujesz postanowienia wymienionych dokumentów. Możesz również odrzucić śledzenie, aby odwiedzać naszą witrynę bez żadnych danych przesyłanych do usług stron trzecich.