• 1 Definicje

1. Konto użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.
2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://piumo.pl/
3. Usługodawca – LOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290682 , numer NIP 5472078236, numer REGON 24075701300000, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Wapienicka 20 (43-382).
4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.

• 2 Kontakt z Usługodawcą

1. Adres pocztowy: LOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wapienicka 20,
(43-382) Bielsko Biała.
2. Adres e-mail: anna@loman.pl
3. Numer telefonu: +48 33 812 62 94
4. Usługodawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik właściwa dla tego typu połączeń. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności o taryfy operatora Użytkownika..

• 3 Konto Użytkownika

1. Użytkownik może założyć w Sklepie Konto użytkownika.
2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także na samodzielną edycję danych Użytkownika w tym Koncie.
3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.
4. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
5. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres e-mail: anna@loman.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.
• 4 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta użytkownika należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: anna@loman.pl.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

• 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”).
2. Celem przetwarzania danych Użytkownika jest prowadzenie Konta.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
4. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu, w którym:

a) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
b) zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) żądania przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się ze Usługodawcą.
7. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

• 6 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Konto użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.
3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: anna@loman.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
5. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
6. Zakazane jest dostarczenia przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Ta strona korzysta z plików cookie..

.. aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Dbamy o to, aby Twoje dane były bezpieczne. Przygotowaliśmy w tym celu Regulamin oraz Politykę prywatności – prosimy o zapoznanie się z nimi.

Prosimy o potwierdzenie, czy akceptujesz postanowienia wymienionych dokumentów. Możesz również odrzucić śledzenie, aby odwiedzać naszą witrynę bez żadnych danych przesyłanych do usług stron trzecich.