w sklepie Loman

§ 1 Definicje

1. Konto przedsiębiorcy – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługa pozwalająca Przedsiębiorcy na założenie indywidualnego konta w Sklepie.
2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://loman.pl/
3. Usługodawca – LOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290682 , numer NIP 5472078236, numer REGON 24075701300000, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Wapienicka 20 (43-382).
4. Przedsiębiorca – każdy podmiot niebędący konsumentem, korzystający z usługi Konto przedsiębiorcy.

§ 2 Kontakt z Usługodawcą

1. Adres pocztowy: LOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wapienicka 20,
(43-382) Bielsko Biała.
2. Adres e-mail: anna@loman.pl
3. Numer telefonu: +48 33 812 62 94
4. Usługodawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Przedsiębiorca właściwa dla tego typu połączeń. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności o taryfy operatora Przedsiębiorcy.

§ 3 Konto przedsiębiorcy

1. Przedsiębiorca może założyć w Sklepie Konto przedsiębiorcy.
2. Założenie Konta przedsiębiorcy jest dobrowolne i pozwala Przedsiębiorcy na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Przedsiębiorców, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, dostęp do hurtowych cen produktów, a także na samodzielną edycję danych Przedsiębiorcy w tym Koncie.
3. Założenia Konta Przedsiębiorcy dokonuje się poprzez wysłanie Usługodawcy wiadomości e-mail na adres: anna@loman.pl, zawierającej dane identyfikujące Przedsiębiorcę, w tym m.in. NIP Przedsiębiorcy.
4. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 3, między Usługodawcą a Przedsiębiorcą zostaje zawarta umowa o prowadzenie Konta przedsiębiorcy na czas nieokreślony, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem uzyskania pozytywnej weryfikacji.
5. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 3, Przedsiębiorcy zostanie przydzielony dostęp do Konta przedsiębiorcy.
6. Dla korzystania z Konta przedsiębiorcy niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
7. Przedsiębiorca może w każdej chwili zrezygnować z Konta przedsiębiorcy, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów W tym celu Przedsiębiorca powinien wysłać do Usługodawcy, na adres e-mail: anna@loman.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta przedsiębiorcy oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie

§ 4 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta przedsiębiorcy należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: anna@loman.pl.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Przedsiębiorcę podczas korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”).
2. Celem przetwarzania danych Przedsiębiorcy jest prowadzenie Konta.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Przedsiębiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Przedsiębiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
4. Dane Przedsiębiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

a) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Przedsiębiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
b) zostanie przyjęty sprzeciw Przedsiębiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5. Przedsiębiorcy przysługuje prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) żądania przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Przedsiębiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Przedsiębiorca powinien skontaktować się ze Usługodawcą.
7. W przypadku gdy Przedsiębiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Przedsiębiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu m.in. w przypadku:
– konieczności dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,
– poprawy bezpieczeństwa świadczonej usługi,
– zmiany funkcjonalności Konta wymagającej modyfikacji regulaminu Konta.
2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Przedsiębiorcy przypisany do jego Konta przedsiębiorcy.
3. W przypadku gdy Przedsiębiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Przedsiębiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: anna@loman.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
5. W przypadku ewentualnego sporu z Przedsiębiorcą sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
6. Zakazane jest dostarczenia przez Przedsiębiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Ta strona korzysta z plików cookie..

.. aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Dbamy o to, aby Twoje dane były bezpieczne. Przygotowaliśmy w tym celu Regulamin oraz Politykę prywatności – prosimy o zapoznanie się z nimi.

Prosimy o potwierdzenie, czy akceptujesz postanowienia wymienionych dokumentów. Możesz również odrzucić śledzenie, aby odwiedzać naszą witrynę bez żadnych danych przesyłanych do usług stron trzecich.